1. Aftalegrundlag

1.1 Enhver ydelse og ethvert produkt (i det følgende samlet betegnet ”leverance”) købes fra LTM Instruments A/S (herefter benævnt ”LTM”) i henhold til nedenstående salgs- og leveringsvilkår, der er udtømmende, medmindre tilføjelser eller fravigelser skriftligt er tiltrådt af LTM.

1.2 Hverken købers standardbetingelser eller købers angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordrer, korrespondance eller andet anses som fravigelse af eller tilføjelse til nedenstående vilkår, medmindre LTM udtrykkeligt skriftligt har accepteret disse. Købers henvisning til disse generelt eller konkret i den pågældende ordre eller korrespondance i forbindelse hermed er således ikke tilstrækkeligt til, at disse betingelser anses som accepteret af LTM.

1.3 Hvis der i leverancen indgår produkter leveret af tredjemand, herunder f. eks. softwareprodukter, gælder for disse tillige tredjemands betingelser, herunder licensvilkår for software. Hvis den pågældende tredjemandsleverandør kræver det, etableres tillige et direkte kontraktforhold mellem denne og køber – f.eks. licensaftaler – som LTM ikke er part i. De nævnte betingelser accepteres af køber ved oplysning fra LTM om, hvilke sådanne produkter der indgår i leverancen. Hvis køber ønsker det, fremsender LTM disse tredjemandsbetingelser til køber inden indgåelsen af aftalen mellem LTM og køber.

1.4 For alle handler foretaget via LTM’s web-butik har køber en fortrydelsesret, jævnfør forbrugeraftaleloven. LTM’s betingelser i forbindelse med denne fortrydelsesret, er beskrevet under punkt 17 i denne aftale.


2. Tilbud/ordre

2.1 Tilbud fra LTM er bindende i 30 dage fra tilbudsdatoen. Leveringstider opgives med forbehold for salg til andre i tilbuddets gyldighedsperiode.

2.2 Aftale mellem køber og LTM anses først for indgået, når køber har modtaget LTM’s skriftlige ordrebekræftelse.

2.3 Købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være LTM i hænde senest 10. hverdag efter ordrebekræftelsens dato.

2.4 Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med LTM’s skriftlige godkendelse.


3. Produktinformation

3.1 Tekniske oplysninger, specifikationer, produktinformationer, kataloger, brochurer, brugsanvisninger m.v. om produkters funktion, anvendelse og andre tekniske data er, med mindre andet udtrykkeligt skriftligt er aftalt, alene omtrentlige og vejledende.

3.2 LTM forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

3.3 Tegninger, specifikationer og lignende, som udleveres af LTM før eller efter aftalens indgåelse, forbliver LTM’s ejendom og må ikke kopieres eller videregives uden skriftlig aftale.

 

4. Priser

4.1 Alle priser er i danske kroner (DKK) eksklusive moms og enhver anden statslig afgift, medmindre anden valuta fremgår af den skriftlige ordrebekræftelse.

4.2 Alle priser er oplyst uden leverings omkostninger. Enhver order tillægges således forsendelsesomkostninger.
Forsendelsesomkostningerne er oplyst på siden “Om os”: https://www.ltm.as/om-ltm

4.3 Forhøjelser af valutakurser, toldtariffer eller andre forhøjelser af omkostninger, der er indregnet i LTM’s priser, og som indtræder efter LTM’s afgivelse af ordrebekræftelsen, og som LTM ikke har indflydelse på, tillægges den aftalte pris og debiteres som tillæg hertil.

5. Betaling

5.1 Salg til virksomheder med oplyst CVR nummer.

Med mindre andet er aftalt, er købesummen for alle leverancer – såvel komplette som delleverancer – forfaldne til betaling netto kontant 14 dage efter faktura, der udstedes umiddelbart efter leveringen. Kan køber ikke modtage leverancen til aftalt tid, udstedes faktura, når leverancen af LTM meldes klar til levering.
Det er også muligt for virksomheder at indbetale købesummen via betalingskort. Se punkt 5.6 herunder.

5.2 Salg til private, uden CVR nummer.
Med mindre andet er aftalt, er købesummen for alle leverancer – såvel komplette som delleverancer – forfaldne til betaling netto kontant, før leverancen. Kunden kan vælge imellem at overføre beløbet direkte til LTM’s bankkonto, eller at betale via brug af betalingskort. Se punkt 5.6 herunder.

5.3 Hvis LTM (a) ikke modtager rettidig betaling eller (b) efter aftalens indgåelse modtager usikre kreditoplysninger om køber, er LTM berettiget til at kræve forudbetaling eller anfordringsgaranti for købesummen med skønnede tillæg, jf. punkt 5.4 og til at indstille yderligere leverancer ind til modtagelsen heraf. Modtages forudbetalingen/sikkerhedsstillelsen ikke inden 3 hverdage efter LTM’s skriftlige påkrav, er LTM tillige berettiget til at ophæve aftalen som væsentligt misligholdt af køber og/eller kræve erstatning.

5.4 Betaler køber ikke en faktura i rette tid, kan LTM uden påkrav (1) beregne sig morarenter, administrations- og rykker- gebyr, samt (2) lade alle eventuelle rabatter på den samlede ordre bortfalde.

5.5 Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen, det være sig som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav eller på andet grundlag, og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.

5.6 Betaling via betalingskort, kan til LTM ske med følgende kort: Dankort, Visa, MasterCard.
Når der betales via et betalingskort, vil beløbet i første omgang alene blive reserveret. Først når varen er afsendt og faktureret, vil beløbet blive trukket.


6. Ejendomsforbehold

6.1 Ejendomsretten til det solgte forbliver hos LTM, indtil den fulde købesum med tillæg af renter, gebyrer og eventuelle omkostninger er betalt. Indtil da er køber uberettiget til at disponere over det solgte i strid med LTM’s ejendomsret.

 

7. Levering

7.1 Medmindre andet er aftalt, sker levering og risikoovergang Ex Works (”EXW”) som defineret i Incoterms 2000.

7.2 Enhver forsendelse sker for købers regning og risiko. LTM bestemmer, hvorledes varerne skal forsendes og om varerne skal sendes samlet eller som delvise forsendelser.

7.3 Ved forsinkelse ud over 60 dage kan køber hæve købet, men har ikke herudover andre beføjelser. Leverede varer modtages kun retur efter forudgående aftale.

7.4 LTM er berettiget til, uden købers samtykke, helt eller delvist at lade opfyldelsen af LTM’s forpligtelser ske ved anvendelse af underleverandører.

7. Leveringstiden afhænger af om varen er på lager hos LTM. De fleste af vores varer ER på lager, og kan derfor leveres fra dag til dag. De varer som ikke er på lager, har en gennemsnitlig leveringstid på 9 arbejdsdage.
OBS! Enkelte af vore ETI temperatur-produkter, som er beregnet til anvendelse i forbindelse med kalibrering, levers inkl. et specielt UKAS kalibreringscertifikat, og kan derfor ikke leveres direkte fra fra vores lager!
Disse apparater skal først en tur igennem ETI’s akkrediterede kalibreringslaboratorie (i England) før de kan leveres, og er derfor ikke standart lagervarer hos LTM.
Leveringstiden for produkter som skal special-håndteres og/eller UKAS kalibreres, er alt i alt ca. 2 uger (7-10 arbejdsdage). På produktsiderne for de produkter som dette er gældende for, informeres der om denne ekstra leveringstid.


8. Mangler og Reklamation

8.1 Det påhviler køber straks ved levering at kontrollere alle leverancer løbende og skriftligt at påpege evt. mangler/forsinkelser uden ugrundet ophold efter at manglen/forsinkelsen var eller kunne være opdaget med en detaljeret beskrivelse af problemet. Køber er forpligtet til selv at tilvejebringe evt. testspecifikationer og testdata.

8.2 Mangler kan aldrig påberåbes senere end 24 måneder efter levering; forsinkelse kan aldrig påberåbes senere end 10 hverdage efter levering.

8.3 Reklamation vedrørende angivelse på fakturaer må fremsendes skriftligt inden 10 hverdage efter fakturaens modtagelse.

8.4 I tilfælde af reklamation er køber først efter nærmere aftale berettiget til at tage leverancen i brug eller disponere over det leverede på anden måde, herunder returnere dette. Har køber reklameret over leverancen, og viser det sig, at der ikke foreligger en mangel, som LTM bærer ansvaret for, har LTM ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført LTM.

8.5 Køber skal reklamere inden for rimelig tid, hvilket er inden 2 måneder efter, at køber har konstateret fejlen eller manglen.


9. Afhjælpning

9.1 En leverance anses som mangelfri, hvis den i al væsentlighed svarer til den tilhørende af LTM leverede dokumentation. Ved vurderingen af, om funktionaliteten er mangelfuld gælder tilsvarende, at denne i al væsentlighed skal være til stede, men måden, hvorpå dennes nås, kan afvige fra købers krav/ønsker.

9.2 LTM’S afhjælpningspligt og øvrige mangelbeføjelser omfatter ikke mangler, som er forårsaget af af køber, eller som er en følge af naturligt slid, overlast, mangelfuld betjening, mangelfuld installation udført af køber eller tredjemand på dennes vegne, mangelfuld vedligeholdelse, hændeligt uheld eller andre forhold, for hvilke køber bærer ansvaret eller risikoen.

9.3 Hvis en leverance er mangelfuld, jf. punkt 9.1 – 9.2, forpligter LTM sig til at påbegynde afhjælpning uden ugrundet ophold efter, at dette er fastslået ved modtagelse af fyldestgørende reklamation fra køber. Hvis afhjælpning er umulig eller efter LTM’s skøn ikke kan ske inden for rimelig tid eller ved rimelige omkostninger, er LTM berettiget til efter eget valg til fuld og endelig afgørelse enten (a) inden en passende tidsfrist at foretage omlevering eller (eller såfremt omlevering ikke lykkes) (b) indrømme køber et forholdsmæssigt afslag i prisen.

9.4 LTM’s afhjælpningspligt i henhold til punkt 9.3 gælder uanset hvor leverancen befinder sig, på LTM’S adresse. Køber foranlediger, at leverancen returneres til LTM og afholder for leverancer købt Ex Works omkostningerne til transport og forsendelse i forbindelse med afhjælpningen.

9.5 Alle mangelbeføjelser bortfalder, hvis de aftalte betalingsbetingelser ikke overholdes, eller hvis køber inden afhjælpningsperiodens udløb selv lader foretage ændringer eller reparationer på leverancen. Tilsvarende mister køber sin ret til at fremsætte krav i anledning af mangler/forsinkelser, såfremt køber ikke underretter LTM om en mangel/forsinkelse inden for de angivne frister.

9.6 LTM’s ansvar for produkter, herunder software, leveret af tredjemand er begrænset til de beføjelser og retsfølger, LTM omkostningsfrit kan videreføre til den/de pågældende.


10. Ansvar

10.1 Hver ordre anses for en selvstændig aftale med LTM og udløser ikke beføjelser for andre ordrer uanset om der måtte bestå en nær sammenhæng eller afhængighed mellem leverancerne i henhold til disse.

10.2 Såfremt LTM ikke inden rimelig tid opfylder sin afhjælpningspligt i henhold til punkt 9, skal køber skriftligt give LTM en sidste passende frist til en bestemt angiven dato – der skal være minimum 60 kalenderdage efter seneste rettidige levering – for opfyldelse med angivelse af, at køber, hvis forpligtelserne ikke er opfyldt inden udløbet af den fastsatte frist vil:

enten

– lade en anden leverandør levere de ydelser/produkter, som er nødvendige, for LTM’s regning og risiko, hvilket nævnte leverandør i givet fald skal gøre på en fornuftig og rimelig måde og for en udgift, der ikke overstiger 20% af købesummen

eller

– kræve forholdsmæssigt afslag, dog højest 20% af den aftalte købesum.

10.3 Såfremt den opståede mangel er væsentlig, kan køber endvidere hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til LTM. Køber kan, hvis LTM har handlet groft uagtsomt, i så fald tillige kræve erstatning for sit tab, dog højest 50 % af den aftalte købesum.

10.4 LTM har intet ansvar for mangler ud over det i dette punkt foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, mangelen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste o.a. indirekte tab.

10.5 LTM påtager sig udover, at leverancen er CE-mærket, intet ansvar for, at leverancen er lovlig eller lovligt må anvendes til påtænkte formål.

10.6 En eventuel overskridelse af leveringstiden berettiger ikke køber til at udøve nogen misligholdelsesbeføjelser.

10.7 Såfremt forsinkelsen er væsentlig, har køber dog mulighed for at vælge mellem at kræve aftalen gennemført til en ny leveringsdato eller at annullere ordren, men køber er ikke berettiget til erstatning.

10.8 LTM er kun ansvarlig for forsinkelser, og køber kan kun hæve købet, såfremt forsinkelsen udstrækker sig ud over 60 dage efter leveringstidspunktet, eller såfremt forsinkelsen skyldes grov uagtsomhed fra LTM’s side.


11. Produktansvar

11.1 Ved skade på ting, der efter sin art er bestemt til erhvervsmæssig anvendelse, er LTM ansvarlig efter nedenstående regler:

11.2 LTM er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er i købers besiddelse. I øvrigt er LTM kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af LTM eller andre, som LTM har ansvaret for.

11.3 LTM er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori sådanne indgår.

11.4 I den udstrækning, LTM måtte bliver pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde LTM skadesløs i samme omfang som LTM’s ansvar er begrænset i henhold til denne bestemmelse.

11.5 I tilfælde af personskade forårsaget af leverancen og i tilfælde af skade på ting, der efter deres art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig anvendelse, er LTM ansvarlig i overensstemmelse med produktansvarslovens ufravigelige regler.

11.6 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til denne bestemmelse, skal denne part straks underrette den anden herom.


12. Ansvarsbegrænsning

12.1 LTM hæfter – uanset om ansvarsgrundlaget er grov eller simpel uagtsomhed, og uanset om der er tale om ansvar for forsinkelse/mangler (punkt 10) eller om produktansvar (punkt 11) – aldrig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab eller følgeskade, det være sig hos køber eller dennes medkontrahenter, herunder f.eks., men ikke udelukkende, krav i anledning af tab af data. LTM forudsætter, at alle leverancers kunder er professionelle købere eller rådgivet af en uafhængig professionel inden for leverancens fagområde. Køber forpligter sig til at kontrollere leverancen grundigt ved levering og såvel på dette tidspunkt som efterfølgende at foretage det teknisk og forretningsmæssigt maksimale for at begrænse ethvert tab og skadevirkning for alle implicerede. Køber forpligter sig til at undlade at tage af LTM leveret udstyr eller software i brug eller videresælge det, inden det er kontrolleret som beskrevet her.

12.2 LTM er endvidere kun ansvarlig, hvis det dokumenteres, at LTM har handlet groft uagtsomt. Ansvaret, herunder forholdsmæssigt afslag og andre former for kompensation, er i alle tilfælde begrænset til købers samlede betaling i henhold til den ordre, kravet vedrører, og maksimalt samlet akkumuleret ved hver ordre kr. 1.000.000 for samtlige forhold, herunder evt. produktansvar og omkostninger ved erhvervelse/sagsførelse om tredjemands rettigheder.

12.3 LTM er endvidere højst ansvarlig 2 år efter levering.


13. Force Majeure

13.1 Force majeure foreligger, såfremt en part eller dennes underleverandør forhindres i at opfylde denne aftale (eller hertil knyttede underleverandør-aftaler) som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af denne aftale (eller hertil knyttede underleverandør-aftaler).


14. Fortrolighed

14.1 Medmindre køber anmoder om det modsatte, er LTM berettiget til at optage køber på sin referenceliste og oplyse andre om ikke-fortrolige forhold vedrørende sine leverancer.
LTM vil ikke afsløre informationer om køber/brugere til tredjepart, med mindre der er nødvendigt for at implementere en transaktion.
LTM vil ikke sælge kundens navn, adresse, e-mailadresse, kreditkortoplysninger eller personlige data til nogen tredjepart uden kundens forudgående tilladelse.


15. Delvis ugyldighed

15.1 Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse leveringsbetingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes heraf. Parterne forpligter sig i så fald til at erstatte den/de tilsidesatte bestemmelser med sådanne, der kommer nærmest den retsstilling, der var tilsigtet.


16. Lovvalg og værneting

16.1 Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved Sø- og Handelsretten med sædvanlig ankeadgang under anvendelse af dansk ret.

16.2 Parterne er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst af tredjemand mod en af dem vedrørende produktansvar.

 

17. Fortrydelsesret for handler foretaget via LTM’s web-butik

17.1 Enhver handel foretaget via LTM’s Web-butik kan fortrydes, i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 17.

17.2  Fortrydelsesfristen er 14 dage.
Fristen regnes fra den dag, køber har modtaget det købte eller den første levering er i hænde.
Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, hvor køber på skrift (f.eks. på papir eller e-mail) har fået oplysning om fortrydelsesretten og om, hvem køber skal henvende sig til ved udøvelse af fortrydelsesretten.

17.3 Benyttelse af fortrydelsesretten.
Inden fortrydelsesfristens udløb skal køber underrette LTM om, at handlen er fortrudt. Hvis køber vil give denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal køber blot sende underretningen inden fristens udløb.

17.4 Underretning om, at køber har fortrudt aftalen, skal gives til: 
LTM Instruments A/S 
Broager 28 
2600 Glostrup
Att.: Order ekspeditionen

17.5 Betingelser for at fortryde aftalen.
Det er en betingelse, at køber kan tilbagegive varen i væsentlig samme stand og mængde, som da køber modtog den.
Køber har pligt til at returnerer varen til LTM i en beskyttende forsendelsesemballage, som er sikker nok til en forsvarlig og skadefri fragt.

17.6 Kreditnota.
Såfremt varen er returneret i ”god stand”, inkl. originalemballage og inkl. alt medleveret tilbehør, vil LTM straks krediterer køber for det fulde udfakturerede beløb, inkl. forsendelsesomkostningerne fra LTM til køber.
Køber afholder selv eventuelle udgifter i forbindelse med returnering af det købte, til LTM’s adresse.

17.7 Fejl eller mangler i det returnerede.
Er der ved returnering af varerne fejl eller mangler i forhold til det leverede produkt, vil denne værdiforringelse blive fratrukket før fakturaens kreditering.
Produktets originalemballage er en del af produktets værdi.